מבקר פנים

עו"ד חוסאם דגש

בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב– 1992:
חובת קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.
 
תפקידים
המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר –
(1) אם הפעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש מבקר ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן;
(2) אם מקוימות ההוראות המחייבות את הגוף הציבורי;
(3) את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הגוף הציבורי, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם;
(4) אם ההחלטות בגוף הציבורי נתקבלו על פי נהלים תקינים;
(5) אם הגוף הציבורי הוא גוף מבוקר כאמור בפסקה (1) או (3) להגדרת גוף ציבורי שבסעיף 1 (להלן – גוף מבוקר) – את תיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה.
 
המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.

פרטי התקשרות:
עו"ד חוסאם דגש
המבקר הפנימי
נייד: 050-6205975
טלפקס: 04-6652747
דואר אלקטרוני: [email protected]